Hoofdweg 40 8166 AE Emst

+31 (0) 578 661581

info@spaanstotaal.nl

KvK Apeldoorn 08153891

Hoofdweg 40 8166 AE Emst

+31 (0) 578 661581

info@spaanstotaal.nl

KvK Apeldoorn 08153891

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de bij Stichting Vertalersforum

aangesloten vertalers en tolken

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van casu quo met de bij Stichting Vertalersforum aangesloten vertalers en tolken (“opdrachtnemer”).

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor het aanbod of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

1.3 Alle door opdrachtnemer in mailings, catalogi of op andere wijze kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief BTW en binden opdrachtnemer niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

1.4 Gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van enige bepaling uit deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

Artikel 2 – Aanbod

2.1 Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat het onherroepelijk is, en heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 2 weken te rekenen vanaf de datum van het aanbod.

2.2 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt eerst tot stand indien door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever is bevestigd dat opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard of doordat door opdrachtnemer aan de opdracht op voor opdrachtgever kenbare wijze uitvoering is gegeven.

Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht

3.1 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de opdracht de zorg van een goed handelend opdrachtnemer in acht nemen. Met aanwijzingen van de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer rekening gehouden voorzover opdrachtnemer zulks in overeenstemming acht in het kader van haar voormelde zorgplicht. Ingebrekestelling van opdrachtnemer in verband met het (toerekenbaar) tekortschieten door haar in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever, zal slechts haar werking hebben indien de ingebrekestelling opdrachtnemer per aangetekende post bereikt.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht een opdracht aan derden uit te besteden.

3.3 Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer toelichtingen verstrekken op de te vertalen teksten.

Artikel 4 – Honorarium en onkosten

Opdrachtgever is voor de uitvoering van de werkzaamheden aan opdrachtnemer het overeengekomen loon verschuldigd. Indien niet voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een tarief is overeengekomen, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijk loon verschuldigd dat is gebaseerd op de tarieven welke doorgaans voor vergelijkbare werkzaamheden door opdrachtnemer in rekening worden gebracht. Daarbij geldt voor vertaalwerkzaamheden een woordtarief en voor overige werkzaamheden een uurtarief. Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Naast voormelde tarieven is opdrachtnemer gerechtigd alle onkosten welke zij in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs maakt, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 – Aanlevertijden

De in de aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten eventueel genoemde aanlevertermijnen worden naar beste weten geprognosticeerd en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, dan wel op opschorting van enige verplichting welke voor opdrachtgever uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij de overschrijding langer aanhoudt dan drie maal de geprognosticeerde termijn met een minimum van 10 werkdagen en mits de overschrijding niet geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever is te wijten. Als moment van aanlevering geldt de ter postbestelling of het moment van verzending per telefax of e-mail.

Artikel 6 – Reclames

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 8 werkdagen nadat het resultaat van de verrichte opdracht ter kennis van de opdrachtgever is gebracht. Een reclame geeft opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden ten kantore van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum zonder dat enig recht op verrekening, uit welken hoofde ook, bestaat. De auteursrechten op de geleverde vertalingen blijven bij opdrachtnemer berusten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, verschuldigd is, waaronder uitdrukkelijk begrepen voldoening van rente en (incasso)kosten. De bevoegdheid van opdrachtgever de rekening te betwisten vervalt 30 dagen na de factuurdatum.

7.2 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer, zonder dat ingebrekestelling nodig is, het recht opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien komen alle buitengerechtelijke kosten (deurwaarderskosten, procureurskosten en de kosten van juridische bijstand daaronder uitdrukkelijk mede begrepen) alsmede alle gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onverminderd het recht op vergoeding van andere door opdrachtnemer geleden schade, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,–, tenzij de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, in welk geval deze werkelijke kosten door opdrachtgever verschuldigd zijn. Zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke incassokosten zullen opeisbaar zijn dadelijk nadat zij door opdrachtnemer zijn gemaakt.

Artikel 8 – Auteursrechten

De vertaler die feitelijk de vertaling heeft uitgevoerd, behoudt het ideële auteursrecht, waarvan in verband met de opdracht sprake mocht zijn. Het materiële auteursrecht gaat over op opdrachtgever op het moment dat deze aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

Artikel 9 – Beëindiging

9.1 Onverminderd het recht van een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf om de overeenkomst door opzegging tussentijds te doen eindigen, eindigt de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever uitsluitend:

– indien beide partijen hun verplichtingen daaronder correct zijn nagekomen;

– op het door partijen bepaalde tijdstip indien zulks tussen hen schriftelijk is overeengekomen;

– door ontbinding door één der partijen ex art. 6:265 BW; en

– door opzegging met onmiddellijke ingang zijdens opdrachtnemer indien opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt, zulks met dien verstande dat ingeval van ontbinding ex art. 6:265 BW door opdrachtgever, er aan de zijde van opdrachtnemer geen ongedaanmakingsverbintenis ontstaat.

9.2 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is opdrachtgever, niettegenstaande het overigens in art.

7:411 BW bepaalde, in elk geval een vergoeding verschuldigd voor de reeds gemaakt researchkosten en de tijdsbesteding voor het samenstellen van woordenlijsten en dergelijke.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming door opdrachtnemer, is diens aansprakelijkheid, behoudens het overigens in dit artikel bepaalde, beperkt tot het alsnog deugdelijk nakomen van zijn verplichtingen, tenzij deugdelijke nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is en tenzij opdrachtnemer er voor kiest de overeenkomst in zulk voorkomend geval te ontbinden in combinatie met pro rato restitutie van het voor de betreffende opdracht ontvangen loon.

10.2 Opdrachtnemer is, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde, jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden directe schade tengevolge van het niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade (waartoe gerekend wordt, maar daartoe overigens uitdrukkelijk niet beperkt: gederfde omzet, gederfde winst, immateriële schade en aantasting van de goede naam) als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad van opdrachtnemer is uitgesloten, tenzij deze schade het gevolg is van de bewuste roekeloosheid of opzet van opdrachtnemer, met dien verstande evenwel, dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor dergelijke schade die is ontstaan door de bewuste roekeloosheid of opzet van niet-leidinggevende ondergeschikten (hulppersonen) van opdrachtnemer.

10.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer op grond van art. 10.2 is, behoudens het bepaalde in de navolgende artikelleden, per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het door opdrachtgever verschuldigde bedrag (exclusief BTW) voor de opdracht in de uitvoering waarvan de schade is ontstaan.

10.4 Niettegenstaande het bepaalde in art. 10.3 zal de totale gecumuleerde aansprakelijkheid van opdrachtnemer onder een opdracht nimmer het totaalbedrag van € 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd euro) te boven gaan.

– 4 –

10.5 Indien en voor zover rechtens mocht komen vast te staan dat een beroep door opdrachtnemer op enige van de in de voorgaande artikelleden genoemde beperkingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de betreffende schade in elk geval beperkt tot een door de rechter in goede justitie te bepalen bedrag dat dusdanig van omvang is dat daarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het tussen partijen overeengekomen uitgangspunt dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de door opdrachtgever geleden schade als bedoeld in dit artikel, beperkt dient te zijn.

10.6 Voor zover opdrachtnemer als tussenpersoon of anderszins, al dan niet tegen betaling, bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde ter zake van door deze derde te verrichten (vertaal- en/of tolk)werkzaamheden, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever naar aanleiding daarvan of in verband daarmee lijdt. Zulks geldt eveneens indien een naar het oordeel van opdrachtgever onjuist vertaalde tekst dubbelzinnig is.

10.7 De verzending van aan opdrachtnemer toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken, (waarde)papieren en gegevensdragers geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.8 Onverminderd het daaromtrent in de Wet bepaalde, geldt als overmacht in elk geval ziekte of een ongeval van opdrachtnemer en de bij of door opdrachtnemer met het verrichten van de feitelijke werkzaamheden belaste persoon/personen, waardoor het verrichten van de betreffende werkzaamheden door die persoon/personen in redelijkheid niet (meer) van hen kan worden gevergd.

Artikel 11 – Gereserveerd

Artikel 12 – Vrijwaring

Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn tot het doen vertalen van de aangeleverde stukken en vrijwaart de opdrachtnemer tegen elke aanspraak of (rechts)vordering van derden, uit welken hoofde dan ook, behoudens en voor zover die aanspraak of (rechts)vordering te wijten is aan de bewuste roekeloosheid of opzet van opdrachtnemer.

Artikel 13 – Geschillen

Alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 14 – Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.